ДИНАМИКА РАДА ОД 20. АВГУСТА

• 20.08.2015. (четвртак) - ЈАВЉАЊЕ НА ПОСАО, СРЕЂИВАЊЕ ДНЕВНИКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
• 25.08.2015. (уторак) - АКЦИЈА УРЕЂЕЊА КАБИНЕТА, ХОЛА И ШКОЛСКОГ МУЗЕЈА
• 26.08.2015. (среда) - САСТАНАК ТИМОВА СА ПОЧЕТКОМ ОД 9:00 ЧАСОВА ( Педагошки колегијум, ИОП, Школско Развојно планирање, Самовредновање, Зашита деце од насиља..., Извештај Годишњег плана рада, Годишњи план рада)
• 27.08.2015. (четвртак)
- САСТАНАК АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА И СТРУЧНИХ ВЕЋА ОД 8:00 ЧАСОВА
- СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА СА ПОЧЕТКОМ У 9:00 ЧАСОВА

 

                                                                                                 ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
                                                                                                      Ивана Ђајић