НА ОСНОВУ ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И   ВАСПИТАЊА И ЧЛАНА 53. СТАТУТА  ОШ „ГОЈКО ДРУЛОВИЋ“ ДАНА  05.11.2014.ГОДИНЕ (СРЕДА) СА ПОЧЕТКОМ У 13:30 ЧАСОВА ОДРЖАЋЕ СЕ

 

СЕДНИЦА ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА НИЖИХ И ВИШИХ РАЗРЕДА

 

ДНЕВНИ РЕД ЗА ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ НИЖИХ РАЗРЕДА :

  1. Анализа успеха ученика на крају првог квалификационог периода
  2. Социјално-економски услови ученика
  3. Реализација индивидуализоване наставе и ИОП-а
  4. Реализација допунске наставе
  5. Текућа питања

 

ДНЕВНИ РЕД ЗА ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ ВИШИХ РАЗРЕДА :

  1. Анализа успеха ученика на крају првог квалификационог периода
  2. Разматрање и усаглашавање критеријума оцењивања
  3. Разматрање оптерећености ученика и распореда писмених вежби
  4. Текућа питања

 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
     Ивана Ђајић