Штампа

 

НА ОСНОВУ ЧЛАНА 62. ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И   ВАСПИТАЊА И ЧЛАНА 47. СТАТУТА ОШ „ГОЈКО ДРУЛОВИЋ“  ДАНА 12.02.2015. ГОДИНЕ ( ЧЕТВРТАК) СА ПОЧЕТКОМ  У 13:30  ЧАСОВА ОДРЖАЋЕ СЕ

                                                  

СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

 

 

       ЗА ЗАКАЗАНУ СЕДНИЦУ ПРЕДЛАЖЕМ СЛЕДЕЋИ ДНЕВНИ РЕД:

  1. Усвајање записника са седнице одржане 25.12.2014.год.
  2. Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта
  3. Реализација и координација рада тимова: - Тим за Развојно планирање(ДанкоС.);- Тим за самовредновање(Мира Н.); - Тим за заштиту ученика од насиља(Мирјана П.); - Тим за ИОП (Мирјана П); - Актив за развој Школског програма(сви наставници); Комисија за праћење реализације Годишњег плана рада( Мица Д.)
  4. Рад стручних већа и извештај руководилаца стручних већа у првом полугодишту
  5. Реализација угледних часова ( председници актива)
  6. Извештај са прославе Дана Св. Саве
  7. Организовање такмичења
  8. Извештај учесника семинара (Мирјана П., Александар С.)
  9. Текућа питања                  

                                                                                                 

                                                                                             Директор школе

                                                                                                    Ивана Ђајић