На основу чланa 33. став 2 Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/11, 88/13 и 105/14), Интерног упутства о поступку отуђења покретних расходованих ствари и Одлуке Школског одбора од 26.01.2015. године објављује

 

ОГЛАС

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ  

      

Предмет поступка прикупљања писмених понуда за отуђење покретних ствари из јавне својине је:

       а) отпадно гвожђе (расходовани столови и столице) и

                   б) расходовани рачунари и опрема.

  Ствари за продају  означене у  овом  огласу продају се у виђеном стању.

           Поступак-отуђење се спроводи у поступку прикупљања писмених понуда.

           Цена-почетна цена по којој се предмети отуђују заснива се на спроведеном испитивању тржишта предмета отуђења. Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене цене коју је дужан да уплати на рачун продавца у року и по договору са продавцем, а пре преузимања робе.

            Право учешћа имају правна и физичка лица  (у даљем тексту: понуђач) који поднесе понуду са пратећом документацијом предвиђеном овим огласом.

           Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене. О избору најповољније понудепонуђачи ће бити писмено обавештени, а са најповољнијим понуђачем закључиће се уговор. Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да расходована основна средства преузме у року од три дана од дана закључења уговора, а уплату новчаних средстава изврши након извршеног мерења, а пре преузимања. Све трошкове око мерења, утовара, истовара, транспорта и друго везано за предмет отуђења расходованих ствари, сноси изабрани понуђач.

          Непосредан увид у стање предмета отуђења, заинтересована лица могу извршити од дана објављивања овог огласа, сваког радног дана у времену од 09,00-13,00 часова на адреси ОШ ,,Гојко Друловић“ у Радоињи, уз претходну најаву телефоном.

          Рок за  достављање понуда је осам дана од дана објављивања  огласа.

           Подношење понуда-уз понуду  правна  лица прилажу извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју, а физичка  фотокопију личне карте. Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ ,,Гојко Друловић“ Радоиња, 31318 Кокин Брод са назнаком ,,не отварати-понуда за откуп расходованих ствари“ , поштом  или  лично  у  школи. Понуда се даје у форми динара по килограму (дин/кг).  У  понуди навести  назив, адресу, број телефона, е-mail адресу, потпис од стране овлашћеног лица, као и име особе за контакт. Неблаговремене и  непотпуне понуде ће се одбацити.

         Јавно отварање понуда обавиће се првог наредног дана по истеку рока за достављање понуда са почетком у 12,00 часова, у просторијама  школе  у  Радоињи.

        Особа за контакт која ће пружати евентуалне додатне информације је Милутин Каплановић, домар школе, број телефона 064/2693462, 033/88-281.