НА ОСНОВУ ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И   ВАСПИТАЊА И ЧЛАНА 53. СТАТУТА  ОШ „ГОЈКО ДРУЛОВИЋ“  ДАНА  25.12.2014.  ГОДИНЕ   (ЧЕТВРТАК) СА ПОЧЕТКОМ  У 13:30  ЧАСОВА ОДРЖАЋЕ СЕ

 

СЕДНИЦА ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА

 

ДНЕВНИ РЕД ЗА ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ НИЖИХ РАЗРЕДА :

 1. Анализа оцена по предметима и успеха ученика на крају првог полугодишта
 2. Изостајање ученика са наставе
 3. Резултати допунске наставе
 4. Реализација угледних часова
 5. Остала питања

 

        ДНЕВНИ РЕД ЗА ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ ВИШИХ РАЗРЕДА :

 1. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта
 2. Анализа реализације свих облика васпитно- образовног рада
 3. Предлагање и изрицање васпитно дисциплинских мера
 4. Предлог мера за побољшање успеха ученика
 5. Организовање такмичења
 6. Реализација угледних часова
 7. Остала питања