Пллан рада ликовне секције

План рада ликовне секције

Ликовна секција

Годишњи фонд часова:18

Садржаји програма

Број часова

Активности у образовно васпитном раду

Начини и поступци реализације

Циљеви и задаци садржаја програма

1.Поставка изложбе

       1

истраживање,

анализирање,

уочавање,

организовање,

естетско процењивање

Методе активног учења:

-демонстративна

-дијлошка

-слободан разговор

-смислено учење

-учење целовитих активности

-интерактивно

-путем открића

-учење према моделу

-решавање проблема

-стваралачко учење

Циљ наставе ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и уметничку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама,да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима,развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје,као и да подстиче и развија ученичко стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета.

Задаци:

-стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе ликовне културе сврха,циљеви и задаци образовања,као и циљеви наставе предмета ликовна култура буду у пуној мери реализовани;

-развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената;

-стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства и да упознају њихова визуелна и ликовна својства;

-развијање способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као основе за увођење у визуелно мишљење;

-развијање смисла за естетске ликовне и визуелне вредности,које се стичу у настави,а примењују у раду и животу;

-развијање моторичких способности ученика и навике за лепо пиање;

-подстицање и интересовања стварање и неговање потребе код ученика за посећивањем музеја,изложби,као и за чување културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде;

-стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и друштвене појаве;

-омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим и у делима различитих подручја визуелних уметности;

-развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне,модерне и савремене уметности.

Оперативни задаци:

-формирају навике за виши ниво културе рада,квалитет производа,културу живота и слободног времена

-ликовно-визуелно описмене,развију креативне способности,припремају за ефикасно и савремено укључивање у рад односно за различита занимања

-упознавање основних елемената организације и припреме за самостално или колективно преобликовање одређеног простора;

-упознају вредности споменика културе и своју културну баштину;

-еманципација личности;

-посматрају и естетски доживљавају дела ликовних уметности;

-развију љубав према ликовном наслеђу;

-развију способности за креативно и апстрактно мишљење;

-развију способности сарадње и самопоуздања у тимском раду;

-развијају индивидуално истраживање односа ликовних елемената на примерима националног и светског уметничког наслеђа...

  1. 2.   ”ЈЕСЕН”(различите врсте материјала и техника)

       1

Цртање,

сликање,

вајање,

колаж,

истраживање,

анализирање,

уочавање.

Методе активног учења:

-демонстративна

-дијлошка

-слободан разговор

-смислено учење

-учење целовитих активности

-интерактивно

-путем открића

-учење према моделу

-решавање проблема

-стваралачко учење

Циљ наставе ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и уметничку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама,да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима,развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје,као и да подстиче и развија ученичко стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета.

Задаци:

-стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе ликовне културе сврха,циљеви и задаци образовања,као и циљеви наставе предмета ликовна култура буду у пуној мери реализовани;

-развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената;

-стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства и да упознају њихова визуелна и ликовна својства;

-развијање способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као основе за увођење у визуелно мишљење;

-развијање смисла за естетске ликовне и визуелне вредности,које се стичу у настави,а примењују у раду и животу;

-развијање моторичких способности ученика и навике за лепо пиање;

-подстицање и интересовања стварање и неговање потребе код ученика за посећивањем музеја,изложби,као и за чување културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде;

-стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и друштвене појаве;

-омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим и у делима различитих подручја визуелних уметности;

-развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне,модерне и савремене уметности.

Оперативни задаци:

поступно развијање способности ученика за визуелно памћење и предочавање;

- поступно оспособљавање ученика за артикулисано ликовно изражавање упознавањем слободног ритмичког компоновања ликовних елемената:линија,обилка,боја;

-проширивање сазнања и искуства ученика у коришћењу различитих материјала и средстава за рад у процесу ликовног изражавања;

- мотивисање ученика на активан однос према актуелним питањима која се односе на заштиту и унапређивање човекове природне и културне средине.

-развијају способности за креативно и апстрактно мишљење

-развију љубав према ликовном наслеђу;

-развију способности за креативно и апстрактно мишљење;

-развију способности сарадње и самопоуздања у тимском раду;

  1. 3.Пергамент

Калиграфија

     2

Цртање,

Сликање,

Лепо писање.

Методе активног учења:

-демонстративна

-дијлошка

-слободан разговор

-смислено учење

-учење целовитих активности

-интерактивно

-путем открића

-учење према моделу

-решавање проблема

-стваралачко учење

Циљ наставе ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и уметничку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама,да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима,развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје,као и да подстиче и развија ученичко стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета.

Задаци:

-стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе ликовне културе сврха,циљеви и задаци образовања,као и циљеви наставе предмета ликовна култура буду у пуној мери реализовани;

-развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената;

-стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства и да упознају њихова визуелна и ликовна својства;

-развијање способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као основе за увођење у визуелно мишљење;

-развијање смисла за естетске ликовне и визуелне вредности,које се стичу у настави,а примењују у раду и животу;

-развијање моторичких способности ученика и навике за лепо пиање;

-подстицање и интересовања стварање и неговање потребе код ученика за посећивањем музеја,изложби,као и за чување културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде;

-стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и друштвене појаве;

-омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим и у делима различитих подручја визуелних уметности;

-развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне,модерне и савремене уметности.

Оперативни задаци:

-поступно развијање способности ученика за визуелно памћење и предочавање;

- поступно оспособљавање ученика за артикулисано ликовно изражавање упознавањем слободног ритмичког компоновања ликовних елемената:линија,обилка,боја;

-развију љубав према ликовном наслеђу;

-упознају вредности споменика културе и своју културну баштину;

-развијање моторичких способности ученика за лепо писање;

-развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне,модерне и савремен уметности;

  1. 4.Иконописање

     2

Цртање,

Сликање.

Методе активног учења:

-демонстративна

-дијлошка

-слободан разговор

-смислено учење

-учење целовитих активности

-интерактивно

-путем открића

-учење према моделу

-решавање проблема

-стваралачко учење

Циљ наставе ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и уметничку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама,да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима,развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје,као и да подстиче и развија ученичко стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета.

Задаци:

-стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе ликовне културе сврха,циљеви и задаци образовања,као и циљеви наставе предмета ликовна култура буду у пуној мери реализовани;

-развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената;

-стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства и да упознају њихова визуелна и ликовна својства;

-развијање способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као основе за увођење у визуелно мишљење;

-развијање смисла за естетске ликовне и визуелне вредности,које се стичу у настави,а примењују у раду и животу;

-развијање моторичких способности ученика и навике за лепо пиање;

-подстицање и интересовања стварање и неговање потребе код ученика за посећивањем музеја,изложби,као и за чување културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде;

-стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и друштвене појаве;

-омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим и у делима различитих подручја визуелних уметности;

-развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне,модерне и савремене уметности.

Оперативни задаци:

-поступно развијање способности ученика за визуелно памћење и предочавање;

- поступно оспособљавање ученика за артикулисано ликовно изражавање упознавањем слободног ритмичког компоновања ликовних елемената:линија,обилка,боја;

-развију љубав према ликовном наслеђу;

-упознају вредности споменика културе и своју културну баштину;

-развијање моторичких способности ученика за лепо писање;

-развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне,модерне и савремен уметности;

  1. 5.”ЗИМСКЕ ЧАРОЛИЈЕ”(различите врсте материјала и техника)

     2

Цртање,

сликање,

вајање,

колаж,

истраживање,

анализирање,

уочавање.

Методе активног учења:

-демонстративна

-дијлошка

-слободан разговор

-смислено учење

-учење целовитих активности

-интерактивно

-путем открића

-учење према моделу

-решавање проблема

-стваралачко учење

Циљ наставе ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и уметничку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама,да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима,развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје,као и да подстиче и развија ученичко стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета.

Задаци:

-стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе ликовне културе сврха,циљеви и задаци образовања,као и циљеви наставе предмета ликовна култура буду у пуној мери реализовани;

-развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената;

-стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства и да упознају њихова визуелна и ликовна својства;

-развијање способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као основе за увођење у визуелно мишљење;

-развијање смисла за естетске ликовне и визуелне вредности,које се стичу у настави,а примењују у раду и животу;

-развијање моторичких способности ученика и навике за лепо пиање;

-подстицање и интересовања стварање и неговање потребе код ученика за посећивањем музеја,изложби,као и за чување културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде;

-стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и друштвене појаве;

-омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим и у делима различитих подручја визуелних уметности;

-развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне,модерне и савремене уметности.

Оперативни задаци:

поступно развијање способности ученика за визуелно памћење и предочавање;

- поступно оспособљавање ученика за артикулисано ликовно изражавање упознавањем слободног ритмичког компоновања ликовних елемената:линија,обилка,боја;

-проширивање сазнања и искуства ученика у коришћењу различитих материјала и средстава за рад у процесу ликовног изражавања;

- мотивисање ученика на активан однос према актуелним питањима која се односе на заштиту и унапређивање човекове природне и културне средине.

-развију љубав према ликовном наслеђу;

-развију способности за креативно и апстрактно мишљење;

-развију способности сарадње и самопоуздања у тимском раду;

-развијају способности за креативно и апстрактно мишљење

  1. 6.Изложба радова поводом школске славе Св.Сава

     1

истраживање,

анализирање,

уочавање,

организовање,

естетско

процењивање

Методе активног учења:

-демонстративна

-дијлошка

-слободан разговор

-смислено учење

-учење целовитих активности

-интерактивно

-путем открића

-учење према моделу

-решавање проблема

-стваралачко учење

Циљ наставе ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и уметничку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама,да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима,развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје,као и да подстиче и развија ученичко стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета.

Задаци:

-стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе ликовне културе сврха,циљеви и задаци образовања,као и циљеви наставе предмета ликовна култура буду у пуној мери реализовани;

-развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената;

-стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства и да упознају њихова визуелна и ликовна својства;

-развијање способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као основе за увођење у визуелно мишљење;

-развијање смисла за естетске ликовне и визуелне вредности,које се стичу у настави,а примењују у раду и животу;

-развијање моторичких способности ученика и навике за лепо пиање;

-подстицање и интересовања стварање и неговање потребе код ученика за посећивањем музеја,изложби,као и за чување културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде;

-стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и друштвене појаве;

-омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим и у делима различитих подручја визуелних уметности;

-развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне,модерне и савремене уметности.

Оперативни задаци:

-формирају навике за виши ниво културе рада,квалитет производа,културу живота и слободног времена

-ликовно-визуелно описмене,развију креативне способности,припремају за ефикасно и савремено укључивање у рад односно за различита занимања

-упознавање основних елемената организације и припреме за самостално или колективно преобликовање одређеног простора;

-упознају вредности споменика културе и своју културну баштину;

-еманципација личности;

-посматрају и естетски доживљавају дела ликовних уметности;

-развију љубав према ликовном наслеђу;

-развију способности за креативно и апстрактно мишљење;

-развију способности сарадње и самопоуздања у тимском раду;

-развијају индивидуално истраживање односа ликовних елемената на примерима националног и светског уметничког наслеђа...

7.”ПРОЛЕЋЕ”(различите врсте материјала и техника)

     2

Цртање,

сликање,

вајање,

колаж,

истраживање,

анализирање,

уочавање.

Методе активног учења:

-демонстративна

-дијлошка

-слободан разговор

-смислено учење

-учење целовитих активности

-интерактивно

-путем открића

-учење према моделу

-решавање проблема

-стваралачко учење

Циљ наставе ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и уметничку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама,да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима,развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје,као и да подстиче и развија ученичко стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета.

Задаци:

-стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе ликовне културе сврха,циљеви и задаци образовања,као и циљеви наставе предмета ликовна култура буду у пуној мери реализовани;

-развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената;

-стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства и да упознају њихова визуелна и ликовна својства;

-развијање способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као основе за увођење у визуелно мишљење;

-развијање смисла за естетске ликовне и визуелне вредности,које се стичу у настави,а примењују у раду и животу;

-развијање моторичких способности ученика и навике за лепо пиање;

-подстицање и интересовања стварање и неговање потребе код ученика за посећивањем музеја,изложби,као и за чување културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде;

-стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и друштвене појаве;

-омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим и у делима различитих подручја визуелних уметности;

-развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне,модерне и савремене уметности.

Оперативни задаци:

поступно развијање способности ученика за визуелно памћење и предочавање;

- поступно оспособљавање ученика за артикулисано ликовно изражавање упознавањем слободног ритмичког компоновања ликовних елемената:линија,обилка,боја;

-проширивање сазнања и искуства ученика у коришћењу различитих материјала и средстава за рад у процесу ликовног изражавања;

- мотивисање ученика на активан однос према актуелним питањима која се односе на заштиту и унапређивање човекове природне и културне средине.

-развију љубав према ликовном наслеђу;

-развију способности за креативно и апстрактно мишљење;

-развију способности сарадње и самопоуздања у тимском раду;

-развијају способности за креативно и апстрактно мишљење

План рада спортске секције

Спортска секција

Годишњи фонд часова: 18

Садржаји програма

Број часова

Активности ученика   у образовно васпитном раду

Активности наставника   у образовно васпитном раду

Начини и поступци реализације

Циљеви и задаци садржаја програма

Фудбал

9

-вежбање

-такмичење

-трчање

-скакање

-пешачење

-дискусија

-анализирање

-објашњавање

-показивање

-демонстрација

-дијалог

-физичко вежбање

-турнири

-излет

-познаје правила спортске игре и придржава их се

-стварање услова за социјално прилагођавање ученика за колективни живот и рад

-развијање основних моторичких активности

-развијање такмичарског духа                  

Стони тенис

9

-вежбање

-такмичење

-трчање

-показивање

-анализирање

-објашњавање

-анализирање

-демонстрације

-дијалог

-увежбавање

-такмичење

-познаје правила спортске игре и придржава их се

-развијање основних моторичких способности

-развијање такмичарског духа

 

План рада саобраћајне секције

Шта знаш о саобраћају

Годишњи фонд часова: 9

Садржаји

програма

Број

часова

Активности у образовно васпитном раду

Начини и поступциреализације

Циљеви и задаци садржаја програма

Пешак у

саобраћају

1

-Формирање секције,

-упознавање са планом рада секције,

-упознавање основних правила учешћа пешака у саобраћају,

-фронтални,

-презентацијасадржаја.

-упознавање ученика са секцијом и планом рада,

-ученик зна основна правила учешћа пешака у саобраћају.

Саобраћајнизнаци

2

-Упознавање са врстама саобраћајних знакова,

-Преглед саобраћајних знакова и њиховог значења.

-Презентације,

-слике,

-израдапаноа.

-ученик зна да разликује врсту саобраћајног знака,

-Ученик распознаје на основу слике значење саобраћајног знака.

Регулацијасаобраћаја

2

-Упознавање врста регулације саобраћаја,

-Презентовање различитих облика регулације саобраћаја.

-Презентације,

-слике,

-Ученик познаје начине регулације саобраћаја,

-Ученик на раскрсници разуме регулацију саобраћаја.

Саобраћајна правила, прописи и безбедност

2

-Презентовањенајважнијихсаобраћајнихпрописа,

-Упознавањесабезбедношћусвихучесниикасаобраћаја

-презентација,

-излагање.

-Ученици се упознају са најважнијим правилима учешћа у саобраћају,

Бициклисти у саобраћају

2

-Излагање основних правила учешћа бициклиста у саобраћају,

-Презентација,

-излагање.

-Ученик се упознаје са правилима вожње бицикла у саобраћају.

Полигонспретности

6

-Упознавање са полигоном спретости,

-Увежбавање вожње на полигону спретности

-практичнавожњабицикла.

-Ученик упознаје полигон спретности,

-Ученик разликује препреке на полигону спретности,

-Ученик зна како правилно да пређе одређен део полигона.

Саобраћајнитестови

3

-Вежбање израде саобраћајних тестова за школско такмичење: „Шта знаш о саобраћају“

-рад са тестовима,

-рад са софтверима.

-Упознавање ученика са саобраћајним тестовима,

-Ученик зна како се правилно одговара на питања у тесту.

-Ученик повезује стечена знања кроз одговоре на питања у тесту.

 

План рада рецитаторске секције

План рада рецитаторске секције

 

Рецитаторска секција

Годишњи фонд часова: 18

Садржаји програма

Број часова

Активности у образовно васпитном раду

Начини и поступци реализације

Циљеви и задаци садржаја програма

Формирање секције; Чиниоци изражајног казивања; Акценатске вежбе

       3

интерпретативно читање и казивање, говорни језик

дијалошка, монолошка, путем открића (хеуристичка)

вежбање у изражајном читању, уметност говорења

Обрада одабране песме; Вежбе интонације; Вежбе интезитета; Избор анализе садржаја за наступ поводом Дана школе

       4

анализа, синтеза, гестикулација, вербална и невербална средства

јавни наступ, сценски говор, сценски покрет,

вежбе у оквиру дијалектологије, акцентологије, ортоепије

Паузе у рецитовању, понављање и рефрени; Вежбе темпа, мимике и гестикулације; Увежбавање за наступ; Генерална проба пред наступ; Избор и анализа садржаја за Нову годину;

       5

проучавање српског језика и методологије истраживачког рада, проучавање говорног језика у школи, завичају, књижевни језик

сарадња у школском листу и зидним новинама, уочавање   разлике у појединим цртама локалног говора, села, града, округа, проучавање лексике

оспособљавање ученика за лекторски и коректорски рад, оспособљавање ученика за рад на терену

Избор садржаја за прославу Дана Светог Саве; Генерална проба за Савиндан; Историја говорне уметности

       3

документарна прича, рад на текстовима, истраживање ''политичког'' дискурса како се кроз историју језиком манипулисало ради постизања националних циљева

спремити одговарајуће илустроване материјале за све чланове секције, појмовни и појавни свет, везе, преплитања и значај

навикавање на објективност и истраживачки рад о некој личности, осећај за слободан проток информација, тумачења, ослобађања стега и предрасуда

Припрема за такмичење у рецитовању (школско); Такмичење у рецитовању (општинска смотра);

       2

пажљиво слушање дикције, вежбе дисања, деликатне ситуације, реченични акценат и повезивање емотивно-смисаоних целина

учешће на такмичењима, јавни наступи, коришћење диктафона, касетофона, ЦД-а,

стилске вежбе, слобода изражавања личних процена и оцена туђег рада

Анализа рада секције и извештај

       1

избор најуспешнијег члана секције (гласањем и образложењем), штампање чланка за летопис

свест о стваралачким напорима и тешкоћама

слобода изражавања личних процена и оцена туђег рада

План рада преводилачке секције

План рада преводилачке секције

Наставни предмет: Енглескијезик

Годишњи фонд часова: 18

Садржаји програма

Број часова

Активности у образовно васпитном раду

Начини и поступциреализације

Циљеви и задаци садржаја програма

Translation to English

9

-          усмено и писменопревођење

-          индивидуални

-          фронтални

рад на превођењу у циљу побољшања технике превођења

Translation to Serbian

9

-          усмено и писменопревођење

-          индивидуални

-          фронтални

рад на превођењу у циљу побољшања технике превођења

План рада историјске секције

План рада историјске секције

 

Наставни предмет: Историја

Годишњи фонд часова: 9

Садржаји програма

Број часова

Активности у образовно васпитном раду

Начини и поступци реализације

Циљеви и задаци садржаја програма

Општа и национална историја крајем 19. и почетком 20. века

9

-активно слушање

-учешће у разговору

-гледање илустрација и графикона

-читање текстова

-анализа стрипа или филма

-наративна

-дијалошка

-илустративна

-текстуална

-стрип или филм

- популаризација истпорије као науке

- упознавање са развојем људског друштва

- развијање интересовања код ученика за овај период

-развијање маште и креативности

Општа и национална историја током Првог светског рата

-активно слушање

-учешће у разговору

-гледање илустрација и графикона

-читање текстова

-анализа стрипа или филма

-наративна

-дијалошка

-илустративна

-текстуална

-стрип или филм

- популаризација истпорије као науке

- упознавање са развојем људског друштва

- развијање интересовања код ученика за овај период

-развијање маште и креативности

Општа и национална историја у међуратном периоду

-активно слушање

-учешће у разговору

-гледање илустрација и графикона

-читање текстова

-анализа стрипа или филма

-наративна

-дијалошка

-илустративна

-текстуална

-стрип или филм

- популаризација истпорије као науке

- упознавање са развојем људског друштва

- развијање интересовања код ученика за овај период

-развијање маште и креативности

Општа и национална историја током Другог светског рата

-активно слушање

-учешће у разговору

-гледање илустрација и графикона

-читање текстова

-анализа стрипа или филма

-наративна

-дијалошка

-илустративна

-текстуална

-стрип или филм

- популаризација истпорије као науке

- упознавање са развојем људског друштва

- развијање интересовања код ученика за овај период

-развијање маште и креативности

Општа и национална историја после Другог светског рата

-активно слушање

-учешће у разговору

-гледање илустрација и графикона

-читање текстова

-анализа стрипа или филма

-наративна

-дијалошка

-илустративна

-текстуална

-стрип или филм

- популаризација истпорије као науке

- упознавање са развојем људског друштва

- развијање интересовања код ученика за овај период

-развијање маште и креативности

План рада драмске секције

План рада драмске секције

Драмска секција

Годишњи фонд часова: 18

Садржаји програма

Број часова

Активности у образовно васпитном раду

Начини и поступци реализације

Циљеви и задаци садржаја програма

Формирање секције и одабири програма за школске приредбе

3

Слуша, даје предлоге

-монолошки;

- дијалошки;

- тимски рад

Развијање колективног духа, развијање љубави према драмском стваралаштву, учлествовање у раду секције, подстицање на исказивање мишљења и давање предлога, развијање самоконтроле, досетљивости.

Разговори и утисци

1

Разговара, исказује критике, даје предлоге, анализира

-монолошки;

- дијалошки;

- тимски рад

Развијање критичких способности, развијање колективног духа.

Упознавање са позориштем (позоришни појмовник, интонација, дикција, акценат, изражајно казивање, гледање представа...)

3

Слуша, гледа, пита, истражује, уочава, тумачи, упоређује, закључује

-монолошки;

- дијалошки;

- тимски рад

- истраживачки рад

-стваралачки рад

Упознавање са основама драмског истраживања, богаћење и развијање маште.

Припреме за приредбе

9

Увежбава, чита, истражује, практично примењује стечено знање

-монолошки;

- дијалошки;

- текстовни;

- индивидуални

- тимски рад

- истраживачки рад

-стваралачки рад

развијање способности за концентрацију и способности за јавне наступе,

стицање способности лепог, течног и креативног импровизованог изражавања,

стицање искуства и навика за колективни живот и рад,

развој опажања, размишљања и слободног изражавања,

емоционално сазревање (емотивни и сазнајни развој)

Ученичко стваралаштво

2

Ствара, описује, ради на тексту

-монолошки;

- дијалошки;

- текстовни;

- индивидуални

- тимски рад

-истраживачки рад

-стваралачки рад

богаћење и развијање маште и креативног начина мишљења,

подстицање интересовања за истраживање

развијање стваралачке способности

 

Са часова драмске секције


Драмска секција у Негбини окупља ученике који показују таленат за глуму, али и оне који воле импровизације, имитације, шалу и сваки облик креативности.
На овим часовима, деца се забављају, уче, спремају приредбе поводом Нове године, Савиндана, Осмог марта, Видовдана, али и гледају драмска остварења, стварају, пишу.

 

dramska 11                                          dramska 22

 

Драмска секција

Ученици су правили пано драмске секције. Изабрали су најлепше фотографије са приредби, али и оног  што им је на пробама било најзанимљивије- имитације, пантомима, плес... Фотографије су оплеменили својим мишљењима о секцији и њеном значају.

Када је завршен, са задовољством су своме раду пронашли место у кабинету српског језика.

dramska123