НА ОСНОВУ ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И   ВАСПИТАЊА И ЧЛАНА 53. СТАТУТА  ОШ „ГОЈКО ДРУЛОВИЋ“  ДАНА  11.09.2015.  ГОДИНЕ   (ПЕТАК) СА ПОЧЕТКОМ  У 13:30  ЧАСОВА ОДРЖАЋЕ СЕ

 

                                          СЕДНИЦА ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА НИЖИХ РАЗРЕДА

    

 

 1. Усвајање годишњег плана рада већа
 2. План одржавања родитељских састанака
 3. Усвајање распореда школских писмених задатака и других писмених провера
 4. Предлог плана за угледне часове
 5. Остала питања

                                   СЕДНИЦА ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА ВИШИХ РАЗРЕДА

   

 

 1. Избор председника стручног већа
 2. Усвајање годишњег плана рада већа
 3. План одржавања родитељских састанака
 4. Усвајање плана израде писмених задатака,допунске,додатне и ваннаставних активности
 5. Предлог плана за угледне часове
 6. Остала питања