НА ОСНОВУ ЧЛАНА 58. ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И  ВАСПИТАЊА И  СТАТУТА ОШ „ГОЈКО ДРУЛОВИЋ“  ДАНА  15.09. 2015. ГОДИНЕ  (УТОРАК ) СА ПОЧЕТКОМ  У 12:30 ЧАСОВА ОДРЖАЋЕ СЕ

СЕДНИЦА САВЕТА РОДИТЕЉА

        ЗА ЗАКАЗАНУ СЕДНИЦУ ПРЕДЛАЖЕМ СЛЕДЕЋИ ДНЕВНИ РЕД:

 1. Конституисање савета родитеља
 2. Усвајање записника са седнице одржане 23.06.2015. године
 3. Разматрање и усвајање пословника о раду Савета родитења
 4. Упознавање са Извештајем о реализацији Годишњег плана рада за школску 2014/2015. год.
 5. Упознавање са Годишњим планом рада за школску 2015/2016. год
 6. Избор представника СР за Тим за заштиту деце од насиља злостављања и занемаривања
 7. Избор представника СР за ШРО
 8. Разматрање рада ђачке кухиње
 9. Разматрање понуда за добровољно осигурање ученика
 10. Мере безбедности рада школе и услови рада
 11. Информације о бесплатним ученицима
 12. Друга актуелна питања.

                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК САВЕТА РОДИТЕЉА