Штампа

НА ОСНОВУ ЧЛАНА 57. ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И   ВАСПИТАЊА И ЧЛАНА 34. СТАТУТА ОШ „ГОЈКО ДРУЛОВИЋ“  ДАНА  15.09.2015. ГОДИНЕ ( УТОРАК) СА ПОЧЕТКОМ  У 14:00  ЧАСОВА ОДРЖАЋЕ СЕ

                                                 СЕДНИЦА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

          ЗА ЗАКАЗАНУ СЕДНИЦУ ПРЕДЛАЖЕМ СЛЕДЕЋИ ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање записника са седнице одржане 30.06.2015. године
 2. Усвајање плана рада ШО за 2015/201. године
 3. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада за школску 2014/2015.год
 4. Разматрање и доношење Годишњег плана рада за школску 2015/2016.год.
 5. Разматрање и усвајање предшколског порограма за текућу школску годину
 6. Доношење Анекса Школског програма за француски језик за 6.разред
 7. Усвајање плана стручног усавршавања запослених
 8. Извештај о осигурању ученика
 9. Разматрање припрема за прославу Дана школе
 10. Разматрање предлога финансијског плана за 2016. год.
 11. Разно

        Присуство седници је обавезно, у случају спречености јавити се управи школе на тел.033/88-281

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

                                                                                                                                       Мирко Грујичић