Статут 

Статут ОШ "Гојко Друловић"

Развојни план рада Основне школе "Гојко Друловић" за период од 2013-2018. године

Годишњи план рада школе за школску 2014 - 2015. годину

Меморандум

Меморандум ОШ "Гојко Друловић"

Приручници

Приручник за самовредновање и вредновање рада школе

Правилници

Правилник о календару образовно васпитног рада основне школе за школску 2016/2017. годину

Правилник о календару образовно васпитног рада основне школе за школску 2017/2018. годину

Стандарди

Стандарди квалитета рада образовно-васпитних установа

Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја

Школски програм

Школски програм за први разред основног образовања и васпитања

Школски програм за други разред основног образовања и васпитања

Школски програм за пети разред основног образовања и васпитања

Школски програм за шести разред основног образовања и васпитања

Школски програм за осми разред основног образовања и васпитања

Осатала документа

Устав Републике Србије

Стручно упутство о начину израде школске документације

Конвенција о праву детета

Општа декларација о правима човека

Извештаји и планови

Извештај гoдишњег плана рада школе за школску 2017/2018. годину 

Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годинуа школску 2018/2019. годину

Пословници

Пословник о раду школског одбора

Закони

Закон о основама система образовања и васпитања