На основу Правилника о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања   („ Службени гласник РС“ – „Просветни гласник“ бр. 7/2010),Основна-спомен школа „Гојко Друловић“-Радоиња, расписује

ОГЛАС

            За прикупљање понуда за реализацију путовања ученика на екскурзију у школској 2014/2015. години

I,II,III, IV,V,VI разред ( једнодневна екскурзија )

Путни правац: Радоиња-Златибор-Кремна-Шарганска осмица-Дрвенград-Златибор-Радоиња

Садржај програма је наведен у Упутству за формирање понуда

Време реализације: друга половина маја или почетак јуна

Трајање: један дан

Планирани број ученика: 170

VII и VIIIразред ( тродневна екскурзија )

Путни правац: Радоиња-Златибор-Косјерић-Бранковина-Шабац-Фрушка гора -Сремски Карловци-Нови Сад-Београд-Чачак-Ужице -Радоиња

Садржај програма је наведен у Упутству за формирање понуда

Време реализације: друга половина маја или почетак јуна

Трајање: три дан

Планирани број ученика: 40

Додатни услови: Планирана понуда мора да садржи појединачну цену по ученику , у коју ће бити урачунати трошкови реализације свих садржаја и припадајући број гратиса на одређени број ученика.

Право учешћа имају туристичке агенције које поседују одговарајућу лиценцу Министарства надлежног за послове туризма, испуњавају друге услове прописане законом и доказ да имају искуства у ђачком и омладинском туризму. Доказ о испуњености услова доставља се уз понуду, формирана понуда на оригинал обрасцима, оверена печатом и потписом овлашћене особе. Понуда мора бити благовремена и потпуна. Недостатак било ког траженог доказа чини понуду неисправном и таква понуда неће бити разматрана.

Упутство за формирање понуда може се преузети у просторијама Основне-спомен школе „Гојко Друловић“-  Радоиња у року од 5 дана од дана објављивања огласа , радним даном  од 8 до 14 часова.

Понуде са назнаком „За оглас – не отварати“ у запечаћеној коверти, оверене потписом овлашћеног лица, подносе се у року од  10 дана од  дана истека рока за преузимање Упутства на адресу: Основна-спомен школа „Гојко Друловић“, Радоиња, 31318 Кокин Брод.

Додатне информације могу се добити на телефон 033/88-281

Календар

loader

Распоред наставе током ванредног стања