Тим за самовредновање

План рада Тима за самовредновање

 

За ову школску годину, донета је одлука, да за вредновање и самовредновање ове школске године буду области РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ и РЕСУРСИ.

Тим за ову кључну област чине:

 1. Јелена Бјелић- наставник разредне наставе
 2. Мирјана Пештерац – педагог
 3. 3.Мира Никачевић – професор разредне наставе
 4. Биљана Топаловић – професор разредне наставе
 5. Никола Трипковић – наставник математике
 6. Влатко Николић – професор разредне наставе

План самовредновања за кључне области РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ и РЕСУРСИ:

Активности

Учесници

Време

Инструменти и технике

Договор на седници Наставничког већа која ће се кључна област вредновати и упознати чланове Школског одбора са одлуком

Сви чланови тима

Јун

Август

Седница

Одредити подручја вредновања и показатеље

Сви чланови тима

Октобар

2013.

Радни састанак

За сваки показатељ одредити задужену особу из тима

Сви чланови тима

Новембар 2013.

Радни састанак

Прикупљање доказа

Задужени чланови

Јануар-Фебруар 2014.

Радни састанак, Увид у документацију, упитници

Обрада података

Сви чланови тима

Март-Април 2014.

Увид у прикупљени материјал

Анализа добијених података

Сви чланови тима

Мај 2014.

Увид у прикупљени материјал

Писање извештаја

Сви чланови тима

Јун 2014.

Увид у прикупљени материјал

Израда акционог плана

Сви чланови тима

Август 2014.

Увид у прикупљени материјал

Тим за праћење реализације годишњег плана рада школе

ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ

 

Праћење остваривања задатака предвиђених Годишњим планом рада шко­ле ће се, пре свега, оријентисати на правовремено сагледавање нивоа и квалитета радног процеса и постигнутих резултата, откривања не­до­ста­та­ка објективне и субјективне природе, предлагање мера за уклањање уо­чеих проблема и слично.

Праћење остваривања планираних задатака почиње одмах по до­но­ше­њу програма рада за текућу школску годину.

Програм праћења и вредновања рада ученика

 

Садржај активности

Реализатор

Праћење успеха ученика 5. разреда и њихов однос према успеху који су имали у нижим разредима

Одељенски старешина

Педагог

Евиденција похваљених и награђених ученика

Тимски рад

Евиденција успеха ученика на школским, општинским, регионалним, републичким такмичењима

Тимски рад

Успешностн наших ученика у средњим школама, вишим школама и факултету

Педагог

Евиденција предавања која се организују за ученике

Педагог

Одељенски старешина

Резултати ученика остварени на завршном испиту

Одељенски старешина

Педагог

Програм праћења и вредновања рада наставника

 

Садржај активности

Реализатор

Праћење и процењивање припремања наставника за наставу

Директор

Педагог

Праћење и процењивање наставника за:

-допунску наставу

-додатну наставу

-рад секција

-рад одељенске заједнице

Директор

Педагог

Праћење стручног усавршавања наставника

Директор

Записници о обиласку часова наставника од стране директора и школских надзорника

Директор

Комисија за праћење реализације Годишњег плана рада школе:

 1. Мица Дробњаковић
 2. Марија Матијевић
 3. Лидија Никачевић
 4. Весна Младеновић

Имајући у виду специфичност праћења остваривања васпитно-обра­зов­них задатака, биће веома важно и значајно да се и наставници ус­ме­ра­вају на анализу и самопреиспитивање властитог рада, извођења зак­љу­ча­ка за даљи успешнији рад, самовредновање и сл.

ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ

 

Праћење остваривања задатака предвиђених Годишњим планом рада шко­ле ће се, пре свега, оријентисати на правовремено сагледавање нивоа и квалитета радног процеса и постигнутих резултата, откривања не­до­ста­та­ка објективне и субјективне природе, предлагање мера за уклањање уо­чеих проблема и слично.

Праћење остваривања планираних задатака почиње одмах по до­но­ше­њу програма рада за текућу школску годину.

Програм праћења и вредновања рада ученика

 

Садржај активности

Реализатор

Праћење успеха ученика 5. разреда и њихов однос према успеху који су имали у нижим разредима

Одељенски старешина

Педагог

Евиденција похваљених и награђених ученика

Тимски рад

Евиденција успеха ученика на школским, општинским, регионалним, републичким такмичењима

Тимски рад

Успешностн наших ученика у средњим школама, вишим школама и факултету

Педагог

Евиденција предавања која се организују за ученике

Педагог

Одељенски старешина

Резултати ученика остварени на завршном испиту

Одељенски старешина

Педагог

 

Програм праћења и вредновања рада наставника

 

Садржај активности

Реализатор

Праћење и процењивање припремања наставника за наставу

Директор

Педагог

Праћење и процењивање наставника за:

-допунску наставу

-додатну наставу

-рад секција

-рад одељенске заједнице

Директор

Педагог

Праћење стручног усавршавања наставника

Директор

Записници о обиласку часова наставника од стране директора и школских надзорника

Директор

Комисија за праћење реализације Годишњег плана рада школе:

 1. Мица Дробњаковић
 2. Марија Матијевић
 3. Лидија Никачевић
 4. Весна Младеновић

 

Имајући у виду специфичност праћења остваривања васпитно-обра­зов­них задатака, биће веома важно и значајно да се и наставници ус­ме­ра­вају на анализу и самопреиспитивање властитог рада, извођења зак­љу­ча­ка за даљи успешнији рад, самовредновање и сл.

Програм за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Програм за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања

 

( у складу са чланом 44. Закона о основама системаобразовања и васпитања)

Стварање здравог и безбедног школског окружења, које ће омогућити правилан развој ученика и постигнућа у складу са потребама и способностима је најважнији задатак школе. У складу са наведеним проритетно место у Годишњем програму рада школе заузима израда програма заштите ученика од насиља. Формиран је Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања, који чине следећи чланови:

 1. 1.Мирјана Пештерац – педагог, координатор Тима
 2. Влатко Николић – професор разредне наставе
 3. Момо Војиновић – наставник физичког васпитања
 4. Милица Лазаревићнаставник енглеског језика
 5. Велимир Грбић – правник
 6. Ивана Ђајић – директор
 7. Милица Давидовић – представник Ученичког парламента

Задатак тима је спровођење Програма заштите ученика од насиља, који има за циљ стварање здраве, безбедне и подстицајне школске средине кроз развијање социјалних и емоционалних компетенција ученика и одраслих, спремност ученика, наставника и родитеља за решавање проблема насиља и реализацију процедура реаговања уз вођење евиденције у случајевима када се насиље деси.

Тим треба да, у сарадњи са запосленима, родитељима, ученицима и локалном заједницом, обезбеди примену Посебног протокола и креира политику установе у којој се:

учи, развија и негује култура понашања и уважавање различитости,

поштују права детета,

не толерише и не ћути о насиљу,

Снаге: Постоји низ активности које се у школи већ реализују. Ученици и наставници су мотивисани за такву врсту комуникације и сарадње. Поједини родитељи се постепено укључују у живот и рад школе . Такође је добра сарадња са Домом здравља, Центром за социјални рад, Канцеларијом за младе.

Слабости: Побољшана је, али није довољно повезана и систематична евиденција, анализа стања, планска организованост активности, усклађеност са циљевима и евалуација. Наставници су мотивисани, али треба и даље код њих развијати и обнављати специфична знања и вештине за решавање проблема насиља. Постоји реална потреба боље комуникације са родитељима, њиховог чешћег укључивања у рад школе и развијања родитељских вештина.

Незаинтересованост или презапосленост родитеља могу утицати на њихово недовољно ангажовање у планираним активностима. Овај проблем се може превазићи правовременим информисањем и прилагођавањем потребама родитеља (време када се реализују одређене активности). Недостатак финансијских средстава, уколико локална заједница не одговори нашим потребама, може проузроковати проблеме у реализацији неких активности.

Шта се предузима када се насиље догоди – кораци:

1. Откривање – први корак којим се опажа насиље. Добијају се прве информације да је насиље у току, односно сумња да се насиље дешава на основу: препознавања спољних знакова или специфичног понашања ученика и породице или путем поверавања – од стране детета и посредно од треће особе(вршњака, родитеља, старатеља...)

2. Прекидање насиља – свака одрасла особа која има сазнање о насиљу у обавези је да реагује тако што ће прекинути насиље или позвати помоћ, уколико то сама не може да уради.

3. Смиривање ситуације којом се обезбеђује сигурност за дете и разговор са актерима.

4. Консултације које се обављају при појави сумње или примању информација о насиљу, и то: са колегом, тимом за заштиту деце/ученика од насиља, педагогом, директором и школским полицајцем. Консултације се могу обавити и са службама изван установе: са службом локалног центра за социјални рад и специјалном службом локалне здравствене установе. Консултације су важне да би се:

- разјасниле околности и анализирале чињенице;

- проценио ризик;

- направио план заштите;

- спречиле некоординисане акције.

У консултацијама треба изнети детаљан опис насиља, одредити улоге, задатке и одговорности свих учесника и донети одлуку о начину реаговања.

ВАЖНО : поштовати принцип поверљивости и заштитити интерес детета.

5. Предузимање акција или мера:

- на нивоу установе (информисање родитеља или особе од поверењаако је насиље у породици, договор о мерама заштите ученика);

- укључивање надлежних служби (здравствене, Министарства унутрашњих послова за случај физичке заштите детета, Центра за социјални рад у року од три дана).

Пријаву надлежној служби подноси директор установе или носилац – учесник у превенцији, у писаној форми, након обављеног разговора са родитељем, који у неким случајевима може бити и изузет.

Превентивне активности које организује школа

 • Школске секције: Ликовна секција, биолошко – еколошка секција,
 • Спортске активности: за ученике 4. Разреда спортске активности, за ученике 5., 6., 7. и 8. разреда изборни спорт ( стони тенис и одбојка ).
 • Ђачки парламент.
 • Школска такмичења. Такмичења се реализују из следећих области: српски језик, математика, енглески језик, историја, географија, биологија, ликовна култура, спорт и техничко образовање.
 • Изложбе ученичких радова, представе, приредбе, хуманитарне акције.
 • Излети ижурке едукативног и забавног карактера. "Журкама" присуствују ученици и наставници а понекад и родитељи.
 • Правила о понашању ученика, запослених и родитеља ученика. У холу школе се налази пано са Правилима понашања. Такође у учионицама нижег разреда постоје панои са Правилима понашања.