Skip to content

Угледни час из математике

Угледни час је одржао Данко Стеванетић, наставник математике у матичној школи у Радоињи.  Угледни час: „Графичко представљање статистичких података, средња вредност и медијана“ реализован је у одељењу VII1.

Циљ угледног часа је био да се ученици упознају са појмовима узорак популације, да графички прикажу податке, средњу вредност и медијану. Осим тога, на овом часу се очекивало да ученици успешно бележе и обрађују податке добијене анкетирањем.  Наставник је садржајно и методички успео да оствари циљ угледног часа.

Наставник Данко Стеванетић је остварио све критеријуме угледног часа, па је тако на почетку истакао циљ часа, објаснио појмове средња вредност и медијана; јасно, гласно и разговетно је излагао наставно градиво; користио је сва расположива средства (рачунар, пројектор, таблу, свеске,…); мотивисао је ученике за наставно градиво; подстакао их да промишљају и доносе закључке; ученици су успешно пратили предавање наставника јер је сам начин предавања константно прожиман са примерима из свакодневног живота и успешно су повезивали садржаје из овог предмета са садржајима из других предмета. Презентација коју је наставник израдио за потребе часа била је садржајна, јасна, концизна и одлично осмишљена за праћење.

Колеге посматрачи сматрају да је час одлично осмишљен, да је атмосфера на часу пријатна, да наставник апстрактно градиво објашњава кроз једноставне примере и тиме доприноси лакшем савладавању, да наставник подстиче зону наредног развоја, да је наставник комуникативан, фокусиран на рад, добронамеран, пријатан и веома стручан. Једина сугестија се односи на веће ангажовање ученика и укључивање свих у рад.

© 2018 – 2024 Основна школа "Гојко Друловић"